Không có thông tin hoạt động gần đây của Trongthuytanimex.